آموزش رمز گاوصندوق

آموزش تصویری بازکردن رمزتکی آموزش تصویری تنظیم رمزتکی آموزش تصویری بازکردن رمز سه تایی آموزش تصویری تنظیم رمز سه تایی

انواع رمزهای مکانیکی مورد استفاده در صندوقهای کاوه دارای دو دسته بندی زیر میباشند:

mekanic
شکل 1 : شاخصهای موجود در قفلهای رمز

پیشنهاد میگردد قبل از اقدام به تنظیم رمز حتما چند بار این متن را بصورت کامل مطالعه نمایید و سپس اقدام به تغییر رمز فرمایید.

باز کردن درب در حالت رمز تک شماره ( پیشفرض کارخانه)mekanic1
عدد 75 را بر روی شاخص باز کردن رمز ( | ) قرار دهید . سپس صفحه ی مدرج را 4 دور کامل در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید ( چهار بار عدد 75 را بر روی شاخص باز کردن رمز ( | ) قرار دهید و در دور آخر روی عدد 75 توقف کنید ) سپس یک دور در جهت عقربه های ساعت (خلاف جهت 4 دور قبلی ) بچرخانید. مانند شکل زیر:
توجه : درصورتیکه رمز صندوق را قبلا از 75 به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد 75  از عدد خودتان استفاده کنید.

تغییر دادن رمز درحالت رمز تک شماره
شاخص تغییر رمز عملا 2 کار انجام میدهد 1- پاک کردن رمز قبلی 2- ایجاد رمز جدید
پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید:

الف) پاک کردن رمز تک شماره ای :
1- ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود و حالا عدد 75 را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار داده  و 4 دور کامل  به سمت چپ بچرخانید و در دور آخر روی عدد 75  را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) متوقف کنید .
توجه : درصورتیکه رمز صندوق را قبلا از 75 به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد 75 ، از عدد خودتان استفاده کنید.
2- کلید تغییر رمز را از پشت درب وارد نموده و 90 درجه درجهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در این حالت رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد .مانند شکل زیر:

mekanic2

شکل 2: شکل ورود قرار گرفتن کلید تغییر رمز
توجه داشته باشید که ممکن است جهت قرار گرفتن کلید تغییر رمز در صندوقها متفاوت باشد و حتما به جهت سوراخ ورود کلید تغییر رمز (key-direction) دقت کنید .

3- پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید وسپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید.

ب) وارد کردن رمز جدید تک شماره ای:
توجه1: در رمز های تک شماره ای عدد انتخابی بین 30 الی 40 و 80 الی 90 قرار نگیرد
توجه2: اگر درهرکدام ازمراحل تنظیم رمز دچارمشکل شدید،مراحل تنظیم رمزرا بدون خارج کردن کلید تغییررمز ازابتدا آغاز کنید.
1- ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمزهای تک شماره ای در بالا و یا در پاک کردن رمزهای سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است پاک نمایید.
2-حالا رمز جدید خود را بر روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار دهید ( چهار دور کامل در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و در دور آخر روی عدد جدید توقف کنید ) سپس کلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (90درجه به سمت راست بچرخانید )و از قفل خارج نمائید.

تغییر رمز در حالت رمز سه شماره
توجه : در این مثال:

رمز  فعلی شماره ی : عدد اول “52” و عدد دوم “63” و عدد سوم “26”

و رمز جدید شماره ی : عدد اول “80” و عدد دوم “40” و عدد سوم “75” است.

شاخص تغییر رمز عملا 2 کار انجام میدهد 1- پاک کردن رمز قبلی 2- ایجاد رمز جدید
پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید:

الف) پاک کردن رمز سه شماره ای :mekanic31-    ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود.
2-    ابتدا شماره اول رمز فعلی (52 ) را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرارداده و سپس 4 دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد.
3-    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تاشماره دوم رمز فعلی (63) دقیقا بر روی خط شاخص تغییر رمز ( \ )
قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس 2 بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)
بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز فعلی (26 ) برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ )قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)
4-    کلید تغییر رمز را پشت درب وارد نموده و 90 درجه درجهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در اینجا رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد .
5-    پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید وسپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید.
ب) وارد کردن رمز جدید سه شماره ای :
توجه 1: توجه کنید که در رمز های 3 شماره ای عدد انتخابی آخر بین 30 الی 40 و 80 الی 90 قرار نگیرد.
توجه 2: فاصله اعداد انتخابی بین مراحل یک و دو همچنین بین مراحل دو و سه بیشتر از 30 درجه در هر دو جهت باشد.

mekanic4
شکل 3 : فاصله بین اعداد انتخابی برای رمز

توجه3: اگر درهرکدام ازمراحل تنظیم رمز دچارمشکل شدید،مراحل تنظیم رمزرا بدون خارج کردن کلید تغییررمز ازابتدا آغاز کنید.
1-    ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمزهای تک شماره ای یا پاک کردن رمزهای سه شماره ای که در بالا توضیح داده شده است پاک نمایید.mekanic52-    ابتدا شماره اول رمز جدید (80 ) را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرارداده و سپس 4 دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد.
3-    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم رمز جدید (40) دقیقا بر روی خط شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس 2 بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)
4-    بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز جدید (75 ) برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)
مانند شکل روبه رو:
5-    در آخرکلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (90درجه به سمت راست بچرخانید )و از قفل خارج نمائید.

باز کردن درب صندوق در حالت رمز سه شماره
توجه : در این مثال از رمز سه شماره ی : عدد اول “80” و عدد دوم “40” و عدد سوم “75” استفاده شده است.
–    ابتدا شماره اول (80 ) را روی شاخص | قرارداده و سپس 4 دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص |  قرار گیرد.
–    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم انتخابی (40) جهت رمز دقیقا برروی خط شاخص| قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس 2 بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص | قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)
–    بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم ( 75 ) انتخابی برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخردقیقا شماره رمز روی شاخص قرار گیرد.( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)
–    حالا صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا صفحه از حرکت بایستد و کاملا قفل شود، در اینحالت چنانچه صندوق دارای کلید هم باشد آنرا در حالت باز قرار داده و دستگیره را بچرخانید تا درب باز شود.

mekanic6